Żółtaczka mieszana

Posted in Uncategorized  by admin
December 7th, 2017

Żółtaczka mieszana. Jeżeli przyczyny wywołujące różne postacie żółtaczki kojarzą, się z sobą powstaje żółtaczka mieszana (icter Usmixtus), czyli skojarzona (icterus combinatus). Taką żółtaczkę spotyka się w chorobach zakaźnych, w których obok uszkodzenia komórek wątrobowych wchodzą nieraz w grę także czynniki hemolizujące (krupowe zapalenie płuc, posocznica, zimnica i in.) i w zanikowej marskości wątroby, w której, prócz uszkodzenia komórek wątrobowych, jako czynnika głównego, pewną rolę mogą odgrywać czynniki mechaniczny i hemolizujący. Pewna postać żółtaczki może w dalszym przebiegu choroby sama przyczyniać się do dołączenia się innej postaci, wskutek czego żółtaczka staje się mieszana. Np. żółtaczka miąższowa, wiodąca do, wydzielania przez uszkodzone komórki wątrobowe żółci z dużą ilością białka (albuminocholia), nieraz kojarzy się w dalszym przebiegu z żółtaczką mechaniczną, jeżeli wytworzą się wskutek skrzepnięcia białka w drogach żółciowych tzw. zakrzepy żółciowe, zwane także wałeczkami żółciowym i analogicznie do wałeczków w kogach nerkowych w chorobach nerek. Zakrzepy te utrudniają, a nawet mogą uniemożliwiać odpływ żółci w odpowiednich kanalikach żółciowych, a równocześnie przyczyniać się do dalszego pogarszania się sprawności komórek wątrobowych, uciśniętych teraz przez rozszerzone drogi żółciowe albo przez żółć wylaną z pękniętych kanalików. Na odwrót, pierwotna żółtaczka mechaniczna może się wikłać postacią miąższową, gdy rozszerzone kanaliki żółciowe, wywierając ucisk, spowodują uszkodzenie komórek wątrobowych.

Comments Off

Napady kolki żółciowej w przeszłości

Posted in Uncategorized  by admin
December 7th, 2017

Duże trudności, czasami niepokonalne w różnicowaniu żółtaczki mechanicznej z żółtaczką miąższową powstają wtedy, gdy trzeba rozstrzygnąć, czy nie należy zastosować leczenia chirurgicznego w przypadku uporczywie utrzymującej się żółtaczki o cechach żółtaczki mechanicznej, zdarzają się bowiem przypadki żółtaczki, w których ani na stole operacyjnym, ani podczas badania zwłok nie stwierdza się przeszkody do odpływu żółci do dwunastnicy, pomimo że żółtaczka w istocie “miąższowa” ma cechy postaci mechanicznej. Napady kolki żółciowej w przeszłości, bóle poprzedzające żółtaczkę, znaczne przyśpieszenie opadania krwinek w krwi, guz w miejscu rzutu głowy trzustki, szybkie chudniecie przemawiają w tych przypadkach raczej za żółtaczką mechaniczną, natomiast powiększenie śledziony, wyraźne upośledzenie sprawności wątroby, zwiększenie liczby czerwonych krwinek w krwi raczej za żółtaczką miąższową. Żaden z tych objawów sam przez się nie rozstrzyga zagadnienia. I tak np. całkowite zatkanie wspólnego przewodu żółciowego może nie być poprzedzone napadem bólu, a sprawność wątroby jest upośledzona także w długo trwającej żółtaczce mechanicznej. Toteż rozstrzygnięcie w każdym poszczególnym przypadku, czy długotrwała żółtaczka jest mechaniczna, czy też miąższowa, powinno się oprzeć na dokładnym zbadaniu wszystkich cech żółtaczki łącznie z całym obrazem chorobowym i wynikami badania cholecystcgraficznego. Czasami wszakże i takie postępowa nie zawodzi. W takich przypadkach zarządzenia leczenia chirurgicznego nie można uważać za błąd, jeżeli w czasie operacji okaże się, że żółtaczka jest miąższowa.

Comments Off

Żółtaczkę miąższową spotyka się

Posted in Uncategorized  by admin
December 7th, 2017

Żółtaczkę miąższową spotyka się: 1) w ostrym miąższowym zapaleniu wątroby; 2) w ostrym zaniku wątroby; 3) w chorobach zakaźnych (gorączka żółta, choroba Weila, zimnica, posocznica, krupowe zapalenie płuc, dury, kiła, zakażenie zarazkami przesączalnymi itd); 4) w zatruciach pokarmowych, np. grzybami; 5) w zapaleniu najmniejszych dróg żółciowych z uszkodzeniem komórek wątrobowych; 6) w zatruciu przetworami arsenowymi (nowarsenobenzol i inne), sulfonamidowymi, rtęciowymi, atofanem, fosforem, chloroformem i in.). Różnicowanie typowych postaci żółtaczki opieram na następujących zespołach: żółtaczka mechaniczna 1. wiek – częściej podeszły. 2. wywiady i nieraz napady silnych bólów w okolicy wątroby. 3. stopień żółtaczki – zazwyczaj znaczny, skóra jest żółto- zielona, z czasem ciemna, ziemistożółta; 4. pęcherzyk żółciowy – może być wyczuwalny, zwłaszcza w przypadkach raka pęcherzyka lub trzustki; 5. śledziona – we wczesnym okresie niewyczuwalna. żółtaczka miąższowa 1. wiek – częściej średni, 2. styczność z chorymi na żółtaczkę, ostre choroby zakaźne. 3. stopień żółtaczki -zwykle mierny, skóra żółtoczerwonawa, po dłuższym trwaniu oliwkowozielona, wreszcie ciemna, ziemistożółta, w ciężkich przypadkach żółtaczka może być znaczna, 4. niewyczuwalny; 5. dość często powiększona żółtaczka hemolityczna;

Comments Off

Żółtaczka miąższowa

Posted in Uncategorized  by admin
December 7th, 2017

Żółtaczka miąższowa. Żółtaczka może powstawać także na tle pierwotnego uszkodzenia komórek miąższowych wątroby, czynnościowego lub anatomicznego, przez czynniki toksyczne lub zakaźne. Jest to tzw. żółtaczka miąższowa. Martwica nawet jednej z komórek w obrębie beleczki tworzy lukę łączącą kanalik beleczkowy z sąsiednią przestrzenią Dissego. Niezmieniony w swym świetle kanalik beleczkowy otwiera się jakby pod wpływem czynnika, który działa z zewnątrz w postaci martwiczo zmienionych komórek wątrobowych. Jest to zatem przeciwieństwo do żółtaczki mechanicznej, w której kanaliki beleczkowe są rozszerzone pękają pod wpływem wzmożonego ciśnienia od wewnątrz. Powstanie luki między kanalikami beleczkowymi a przestrzeniami Dissego wskutek uszkodzenia komórek wątrobowych wiedzie do tego, że żółć z bilirubiną nie tylko płynie ku dwunastnicy, ale trafia, także do przestrzeni Dissego i stąd do ogólnego krążenia. Płynie w tym większej ilości, im więcej zostało uszkodzonych komórek wątrobowych. W ten sposób powstaje żółtaczka, którą cechują: 1) zmniejszone zabarwienie stolców (faeces hypocholicae); 2) bilirubinuria obok urobilinogenurii; 3) odczyn van den Bergha, przeważnie bezpośredni, czasami natychmiastowy, niekiedy dwuokresowy. Urobilinogen znika w moczu, gdy wskutek rozległego uszkodzenia komórek wątrobowych ustanie dopływ żółci do jelit. Żółtaczka miąższowa zdarza się bez porównania częściej w wieku młodym niż w wieku późniejszym, ponieważ komórki wątrobowe u osób młodych są częściej narażone na działanie czynników szkodliwych i bardziej skłonne do oddziaływania zmianami zwyradniającymi.

Comments Off

silnie zabarwione stolce

Posted in Uncategorized  by admin
December 7th, 2017

Znamiennymi cechami żółtaczki hemolitycznej, jak wynika z jej dowodu, są: 1) silnie zabarwione stolce; 2) obfita urobilinogenuria bez bilirubinurii; 3) odczyn bezpośredni spóźniony lub pośredni van den Bergha w krwi; 4) śledziona jest prawie zawsze powiększona, przy czym stopień powiększenia waha się nieraz w dużych granicach. Mniejszy jest w okresie poprawy, większy – gdy stan chorego się pogorszy. Żółtaczkę hemolityczną spostrzega się: 1) w żółtaczce hemolitycznej wrodzonej, opisanej przez Minkowskiego, i nabytej opisanej przez Hayema; 2) w marskościach splenomegalicznych wątroby; 3) w chorobie Biermera; 4) w chorobach zakaźnych (krupowe zapalenie płuc, posocznica, zimnica, kiła, zakażenie paciorkowcami hemolitycznymi itd.); 5) w przypadkach nowotworów; 6) w zatruciu np. grzybami, jadem żmij, paprotką samczą, arsenowodorem, fenylohydrazyną itd.; 7) w krwotocznym zapaleniu błon surowiczych i w przypadkach dużych wybroczyn, gdy dochodzi do rozpadu czerwonych krwinek poza wątrobą; 8) w przypadkach dużego zawału krwotocznego w płucach i w innych narządach; 9) w dąży, zwłaszcza pozamacicznej; 10) rzadziej w innych chorobach.

Comments Off

Żółtaczka Hemolityczna

Posted in Uncategorized  by admin
December 7th, 2017

Zachowanie się odporności krwinek czerwonych w krwi ani szybkość opadania krwinek nie ma, według moich spostrzeżeń, wartości w rozpoznaniu różnicowym żółtaczek – wbrew twierdzeniu niektórych klinicystów. Nie ma zatem bezwzględnie pewnego objawu, który by umożliwiał zróżnicowanie pochodzenia żółtaczki mechanicznej. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia musi się opierać w każdym przypadku na wnikliwej ocenie całego zespołu objawów. Będzie ono niemożliwe, jeżeli ten zespół jest niewyraźny. Co więcej, czasami nawet po otwarciu brzucha nie podobna orzec, czy żółtaczka mechaniczna jest pochodzenia nowotworowego, czy też nienowotworowego, tak iż sprawę rozstrzyga dopiero badanie histopatologiczne. Po określeniu rodzaju nowotworowego lub nienowotworowego żółtaczki mechanicznej powstaje pytanie, jaka choroba jest przyczyną jej powstania. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia wchodzi w zakres szczegółowej patologii chorób wewnętrznych. Żółtaczka Hemolityczna. Żółtaczkę może wywoływać nie tylko zamknięcie dostępu żółci do jelit, ale również wzmożony rozpad czerwonych krwinek w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, zwłaszcza w śledzionie, która obfituje w ten układ. W tych warunkach może wytworzyć się tak znaczny nadmiar bilirubiny (pjeiochromia), że komórki miąższowe wątroby, chociaż są sprawne nie mogą jej w całości wychwycić i wydzielić do zupełnie drożnych przewodów żółciowych nawet pomimo największego napięcia swej pracy wydzielniczej. Część nie wychwycona (bilirubina pośrednia) dostaje się do krwi, podnosi w niej poziom bilirubiny i wywołuje żółtaczkę przy jednocześnie obfitym wydzielaniu się żółci do jelit. Jest to tzw. żółtaczka hemolityczna (icterus haemolyticus). W powstawaniu jej zdaniem Eppingera, może mieć pewne znaczenie wytwarzająca się w zwiększonej ilości żółć (polycholia), która jest bardzo gęsta i lepka, a niekiedy zawiera tzw. zakrzepy żółciowe, składające się z bardzo gęstej żółci i skrzepłego białka. Gęstość i lepkość żółci oraz zakrzepy żółciowe zwalniając i utrudniając odpływ żółci, wywołują rozszerzenie naczyń włoskowatych żółciowych, a nawet ich pękanie z zastępowym dostawaniem się żółci częściowo do przestrzeni Dissego, a stąd do krwi. Jeżeli ten czynnik odgrywa większą rolę powstaje żółtaczka hemolityczno mechaniczna.

Comments Off

Biologiczny typ zwierzęcia

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2017

W przeciwieństwie do osiadłych roślin, w ogromnym stopniu ulegających czynnikom klimatycznym i odpo- wiadających na nie zmianą budowy, zwierzęta w związku z ruchliwością mają możność uchylania się spod niekorzystnych dla nich wpływów. Mogą wędro- wać, ukrywać się, zapadać w sen zimowy, odrętwienie i tym podobne przystosowania obronne usuwające je spod wrogich czynników środowiska. Biologiczny typ zwierzęcia wywołany warunkami klimatycznymi wy- róźnią się więc nie tyle kształtem jako reakcją na klimat, ile obyczajami i zachowaniem się, a często- kroć po prostu pewnymi tylko właściwościami fizjo- logicznymi, pozwalającymi mu przetrwać klimatycznie niekorzystne okresy. Klasyfikację powyższą można stosować zarówno do stałocieplnych jak i zmiennocieplnych, przy czym U tych ostatnich w zasadzie odpada grupa form wę- drownych, na lądzie reprezentowana głównie przez ptaki, wyjątkowo tylko przez niektóre gatunki zmierz- chnic wśród motyli. Ważne pod względem ekologicznym jest także wyróżnienie trwałości sezonowej form zwierzęcych, które pod tym względem można dzielić na r’ o c z n e, d w u l e t n i e i w i e l o l e t n i e oraz o w i e l o- k r o t n y c h p o k. o l e n i a c h w ciągu jednego cyklu rocznego, co zwłaszcza w wodzie u wioślarek i wrotków a na lądzie u owadów, np. mszyc, często występuje. Wreszcie z punktu widzenia ustosunkowania się zwie- rząt do klimatu ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, kiedy przypada okres rozrodu, na porę ciepłą, zimną czy też na przejściową? Klasyfikacja oparta na typach klimatycznych jest ważna przy badaniu zespołowego życia zwierząt, przy porównywaniu siedlisk nieraz bardzo odległych od siebie, o podobnych jednak warunkach klimatycznych a tym samym podobnych typach obyczajowych zwie- rząt. Nieodzowna staje się przy analizie tzw. aspektów sezonowych życia w cyklu rocznym, w obrębie. jed- nego siedliska.

Comments Off

Podział oparł na różnym stopniu zabezpieczenia przez rośliny swych pączków przed mrozem

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2017

Podział oparł na różnym stopniu zabezpieczenia przez rośliny swych pączków przed mrozem, stwarzając pięć nastę- pujących typ6w lądowych: l. F a n e r o f i t Y – rośliny o pączkach powietrz- nych, umieszczonych wysoko nad ziemią, tak że nor- malnie śnieg zimą ich nie pokrywa. 2. C h a m e f i t Y – mają pączki przy ziemi, zimą pokryte śniegiem albo opadłymi Iiśćmi. 3. H e m ikr y p t o f i t y, o pączkach zimujących umieszczonych przy powierzchni gleby. 4. G e o f i t Y albo kry p t o f i t y – pączki zimują w ziemi, tworząc kłącza, bulwy lub cebule. 5. T e r o f i t Y – rośliny jednoroczne. Raunkiaer wyróżnia jeszcze rośliny błotne – f i t y, o pączkach zabezpieczonych tak dobrze jak u kryptofitów, bowiem są ukryte na dnie zbiorników. Wreszcie ostatnim typem są h y d r o f i t y, związane całkowicie z wodą, których pączki też zimują na dnie, spadając tam kiedy roślina pływa jeszcze w wodzie; na wiosnę wydostają się na powierzchnię. Czy możemy doszukać się u zwierząt pewnej analogii do tych typów ekologicznych roślin różnych co do trwałości, wytrzymałości na warunki termiki i wil- gotności, różnie zabezpieczających swe zawiązki przed surowością klimatu? – Niewątpliwie tak, z tym jednak zastrzeżeniem, że przez ruchliwość i zasadniczo inną przemianę. materii znajdziemy także duże różnice. Typy klimatyczne zwierząt stosunkowo rzadko wy- różniają się strukturalnie, np. gęstym uwłosieniem względnie upierzeniem. sezonowym dymorfizmem i to głównie u dwóch najwyższych grup – ptaków i ssa- ków. Nie mają tej rozmaitości form co typy wegetacji u roślin, którym odpowiadałyby raczej typy loko- mocyjne zwierząt. Zobacz badania.

Comments Off

Zdrewniałe są krzewinkami, krzewami i drzewami.

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2017

Zdrewniałe są krzewinkami, krzewami i drzewami. W krainach umiarkowanych, o mroźnej zimie, a także w podzwrot- nikowych o suchej porze, drzewa zrzucają liście w niekorzystnym dla wegetacji okresie. Na przystosowaniach do warunków klimatycznych oparł Alfons de Candolle jeszcze w 1874 r. podział roślinności globu na 6 zasadniczych grup. 1. P a r n o r o s t y (hygromegatermy), O wielkich wymaganiach względem wody i ciepła (średnia tem- peratura najmniej 20°), pokrywają obecnie wilgotne kraje międzyzwrotnikowe; bardziej rozpowszechnione były w dawnych okresach geologicznych. 2. S u c h o r o s t y (kserofity, ściślej s k war n o- r o s t Y – megakserotermy), o wielkich wymaganiach co do ciepła i skromnych co do wilgoci; roślinność stepów, sawann, pustyń. 3. C i e p ł o r o s t y (mezotermy). ~a6ajqce rocz- nej temperatury 15-20° i od czasu do czasu obfitej wilgotności; w trzeciorzędzie dochodziły aż do krain podbiegunowych. 4. C h ł o d n o r o s t y (mikrotermy), temperatura roczna 0-15°, równomiernie rozmieszczone ‘opady atmosferyczne; stan spoczynku roślinności przypada- jący na zimną porę roku; roślinność naszych szero- kości umiarkowanych. 5. Z i m n o r o s t y (hekistotermy), żyją poza gra- nicami roślin drzewiastych, w warunkach rocznej temperatury niżej 0°, znoszą długi brak światła; tundra. 6. W dawnych okresach geologicznych żyły jeszcze megistotermy – przeważnie rośliny skrytokwiatowe – wymagające równomiernej temperatury ponad 30° Nowoczesną klasyfikację typów klimatycznych ro- ślin, mającą zastosowanie głównie w strefach umiar- kowanych, dał nam duński badacz Raunkiaer. Zobacz badania i budynki.

Comments Off